Visiting Fellows

An der GSNAS forschen derzeit zwei Visiting Fellows:

Ethan Miller Januar - Dezember 2015
Blair Taylor Januar - Dezember 2015
Dahlem Research School
Deutsche Forschungsgemeinschaft
einstein